Redegjørelse åpenhetsloven 2022

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Nærbø Rør og Elektro er organisert som et aksjeselskap, 100% eiet av Coop Nærbø. Vår forretningsvirksomhet er leveranser av varer og tjenester innen elektro og rør installasjoner. Våre kunder er det profesjonelle anleggsmarkedet (60%), og det private forbrukermarkedet (40%).

Vår virksomhet er en del av organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Byggenæringens Landsforening (BNL). Bedriften er tilsluttet tariffavtalene «Fellesoverenskomsten for Byggfag 2022-2024», «Landsoverenskomsten for elektrofagene» og «NITO-overenskomsten»

Nærbø Rør og Elektro AS er tilsluttet leverandørkjedene Elproffen og VVS Norge (Mestergruppen). Majoriteten av våre innkjøp er fra leverandører som er tilknyttet disse kjedene. Både Elproffen og VVS Norge har utført aktsomhetsvurderinger av leverandørkjedene. Les mer om kjedene sitt arbeid med å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos sine leverandører.

Elproffen – Åpenhetsloven

Mestergruppen (VVS Norge) – Åpenhetsloven

For den andelen av varekjøpet som ikke er gjennom kjedeavtalene har vi gjort en overordnet risikovurdering for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kartlegging og risikovurdering er gjennomført av de leverandørene som bedriften gjennom 2022 har handlet med hvis beløp er kr 500 000 eller mer. Vurderingen omfatter 16 leverandører, og representerer et varekjøp på ca 18 mill / NOK.

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger                    

Generelt vurderer vi risikoen for brudd til å være lav. Vi har en oversiktlig leverandørkjede med i hovedsak Norske leverandører, alternativt internasjonale selskaper med Norsk representasjon. Vi kjenner de fleste av våre leverandører godt gjennom etablerte partnerskap over en lang periode. 

Av de 16 leverandørene vi har gjennomført aktsomhetsvurdering av er det et flertall som selv omfattes av Åpenhetsloven. Vurderingene som er gjort tyder på at ingen av leverandørene har betydelige risikoer.

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

Som en videre hjelp i arbeidet med å aktsomhetsvurderinger av forsyningskjeden har vi utarbeidet nye etiske retningslinjer og innkjøpsrutiner. Disse blir presentert for våre eksisterende og nye leverandører i tilfeller hvor vi finner det hensiktsmessig.

Ved varekjøp av betydning fra nye leverandører vil det i hvert enkelt tilfelle gjøres en aktsomhetsvurdering av leverandøren.

Ved mistanke om vesentlige avvik, eller funn av forbedringsområder, vil vi ihht våre etiske retningslinjer og innkjøpsrutine følge opp og iverksette nødvendige tiltak.

Bærekraft i Nærbø Rør og Elektro AS

«Vår utvikling skal være bærekraftig»

Medarbeidere og verdigrunnlag

Menneskene er NRE sin aller viktigste ressurs, og vi skal jobbe strukturert for å utvikle hver enkelt medarbeider.

Lokalt engasjement

Lokalt engasjement er viktig for oss i NRE av flere grunner.

Miljøfyrtårn sertifisert

Som en del av arbeidet vårt inne bærekraft har vi valgt å bli Miljøfyrtårn sertifisert.

Åpenhetsloven

Redegjørelse åpenhetsloven 2022